1. Organizacinė:

1.1. Suorganizuoti Visuotinį ataskaitinį asociacijos narių susirinkimą.

1.2. Palaikyti ryšius su valstybinėmis institucijomis, ne pelno bei verslo struktūromis dėl turto ir verslo vertinimo sistemos pagrįstos rinkos principais stiprinimo ir plėtojimo Lietuvoje.

1.3. Bendradarbiauti su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos, atstovaujant asociacijos narių interesus turtą vertinančių įmonių atestavimo ir priežiūros klausimais.

1.4. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos norminių aktų reglamentuojančių turto vertinimo  sistemą priėmimo bei įgyvendinimo.

1.5. Asociacijos veiklos propagavimas.

1.6. Asociacijos narių informavimas apie asociacijos valdybos ir dalykinių komisijų veiklą.

 

2. Įmonių atestavimo ir priežiūros:

2.1. Dalyvauti svarstant įstatymų ir poįstatyminių aktų pataisas dėl Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių atestavimo ir priežiūros funkcijų įgyvendinimo.

2.2. Ekspertinių rodiklių, reikalingų turto arba verslo vertinimui, apklausų organizavimas.

2.3. Teikti siūlymus dėl turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių pakeitimo.

 

3. Standartų ir metodologijos:

3.1. Teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymų pakeitimų.

3.2 Teikti pasiūlymus dėl Turto vertinimo pagrindų įstatymo tobulinimo.

3.3. Teikti pasiūlymus ir dalyvauti diskusijose dėl Lietuvos Respublikos Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo diskusinio dokumento.

3.4 Teikti pasiūlymus dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos tobulinimo.

 

 4. Mokslo ir švietimo:

4.1. Organizuoti asociacijos narių vadovams ir darbuotojams seminarus aktualiais turto ir verslo vertinimo bei kitais su vertinančių įmonių veikla ir priežiūra susijusiais klausimais.

4.2. Teikti pasiūlymus dėl turto ir verslo vertintojų egzaminų tvarkos ir kokybės tobulinimo.

4.3. Teikti pasiūlymus dėl turto ir verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos.

 

5. Tarptautinė:

 5.1. Pagal poreikį dalyvauti tarptautinėse organizacijose, konferencijose.