Rengiami teisės aktų, įgyvendinančių naują LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakciją, projektai

LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas LR finansų ministerijos įpareigotas parengti teisės aktų, įgyvendinančių 2012-05-01 įsigaliosiantį LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, projektus. Atsižvelgdamas į tai, ir siekdamas užtikrinti sklandų įstatymo nuostatų įgyvendinimą, institutas sudarė darbo grupes šiems teisės aktų projektams parengti. LTVVĮA skiria taip pat nemažai savo pastangų šių teisės aktų rengime – yra paskirti net 12 narių atstovų į šias darbo grupes bei pogrupius. Trumpai pristatysime sudarytas darbo grupes, kurios rengs tam tikrus projektus, bei asociacijos paskirtus atstovus jose dirbti (nurodyti skliausteliuose).
      1 darbo grupė (P. Čepulis, K. Kristinaitis) – dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos projekto.
            I pogrupis (S. Vagonis) rengs turto arba verslo vertinimo metodus ir jų derinius (IV, V, VI ir VII Metodikos skyriai).

            II pogrupis (V. Raguckas) dirbs ties turto ir verslo vertinimu finansinėms ataskaitoms sudaryti (IX Metodikos skyrius).

            III pogrupis (G. Tamašauskas) – turto arba verslo vertinimas apmokestinimo tikslu (X Metodikos skyrius).

            IV pogrupis (P. Chmieliauskas) – turto arba verslo vertinimas draudimo tikslu (XI Metodikos skyrius).

            V pogrupis (V. Černius) – turto arba verslo vertinimas nusavinimo tikslu (XII Metodikos skyrius).

            VI pogrupis (R. Bareika) turto arba verslo vertinimas įkeitimo tikslu (XIII Metodikos skyrius).

      2 darbo grupė (V. Andriuškevičius, V. Leonavičius ) – dėl Turto ir verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašo; kitų valstybių narių turto ir verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus laikinai ar vienkartinai, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo; turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklių; išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių; turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklių; turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos darbo reglamento; skundų dėl turto ir verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos sprendimų nagrinėjimo taisyklių; kompiuterizuotos turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklių projekto.
      3 darbo grupė (K. Pajaujis, A. Pikiotas) – dėl turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso; turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų; turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių projektų.
       Asociacijos nariai, turintys savo pasiūlymų šių teisės aktų projektams, kviečiami tai pateikti asociacijos administracijai arba asociacijos deleguotiems atstovams į aukščiau paminėtas darbo grupes ir pogrupius.