Padidintas turto arba verslo vertintojo minimalus kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius

Informuojame, jog LR Finansų ministro 2019 m. sausio 25 d.  įsakymo Nr. 1K-27 2.1 punktu yra padidintas turto arba verslo vertintojo minimalus kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius. Šiuo įsakymu patvirtinto naujos redakcijos Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašo 6 punkte nurodytas 60 kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius taikomas 3 metų laikotarpį pradedant skaičiuoti nuo 2019 m. sausio 1 d. Pereinamuoju laikotarpiu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimas už:

2017–2019 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 44 valandas,

2018–2020 metus – ne mažiau kaip 52 valandas,

2019-2021 metus – ne mažiau kaip 60 valandų.