LR Seimas priėmė naują Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakciją

Kviečiame visus susipažinti su LR Seimo š. m. birželio 22 d. Neeiliniame posėdyje priimta nauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija >> http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402800&p_query=&p_tr2=