LR audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto nurodymas

LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas atsižvelgdamas į gaunamus paklausimus dėl reikalavimo turto vertinimo dokumentuose nurodyti vertinamo turto savininko asmens kodą teisėtumo, pagal kompetenciją kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl nuomonės pateikimo.
      Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pažymėjo, jog vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, vienas iš asmens kodo teisėto tvarkymo kriterijų – įstatymuose nustatyta teisė duomenų valdytojui naudoti asmens kodą. Kadangi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1672) pavedė LRV patvirtinti turto vertinimo metodiką, pagal kurią turto vertinimo dokumentuose (turto vertės nustatymo pažymoje ir turto apžiūrėjimo ir įvertinimo akte) turi būti nurodytas turto savininko asmens kodas, šiuo atneju galėtų būti laikomas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas asmens kodo teisėto tvarkymo kriterijus.
      Tačiau Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atkreipė dėmesį į tai, kad teikiant turto vertinimo ataskaitą, kurioje nurodomas turto savininko asmens kodas ir kiti asmens duomenys, tretiesiems asmenims, asmens duomenys turėtų būti teikiami tik laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 ir 5 straipsnių reikalavimų, o asmens kodas – 3 ir 7 straipsnių reikalavimų. Kitu atveju tretiesiems asmenims turėtų būti teikiama nuasmeninta turto vertinimo ataskaitos kopija: užtušuojami asmenų duomenys ir pan.
      Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, Institutas pažymi, kad Turto vertinimo metodikoje, patvirtintoje LRV 1996-02-14 nutarimu NR 244 (Žin., 1996, Nr. 16-426), įtvirtinto reikalavimo turto vertės nustatymo pažymoje ir turto apžiūrėjimo ir įvertinimo akte turto savininko asmens kodą (Turto vertinimo metodikos 82 ir 83 punktai) turi būti laikomasi.