LIETUVOS TURTĄ IR VERSLĄ VERTINANČIŲ

ĮMONIŲ ASOCIACIJA

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos turtą ir vertinančių įmonių asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra ne pelno organizacija, vienijanti Lietuvos turtą ir verslą vertinančias įmones.

1.2. Asociacija yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo atspaudą. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais, šiais įstatais.

1.3. Asociacija atsako už savo prievoles visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

1.4. Asociacijos buveinės adresas yra Justiniškių g. 62a, LT – 2017 Vilnius.

1.5. Asociacija steigiama neribotam laikui.

2. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Asociacijos veiklos tikslai yra:

1) turto ir verslo vertinimo veiklos propagavimas, tobulinimas, vystymas ir įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje;

2) tarptautinių turto ir verslo vertinimo standartų ir metodikų diegimas ir populiarinimas Lietuvos Respublikoje ir tuo pagrindu naujų nacionalinių standartų kūrimas;

3) turtą ir verslą vertinančių įmonių atestavimas bei jų veiklos priežiūros užtikrinimas;

4) turtą ir verslą vertinimo įmonių vienijimas bendrai veiklai;

5) mokslinės, metodinės ir kitos pagalbos bei informacijos turto ir verslo vertinimo klausimais kaupimas ir platinimas.

2.2. Asociacijos veiklos uždaviniai:

1) turtą ir verslą vertinančių įmonių veiklos efektyvumo didinimas;

2) konferencijų, seminarų – praktikumų, kursų ir kitų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo priemonių organizavimas turtą ir verslą vertinančių įmonių bei kitų suinteresuotų institucijų darbuotojams;

3) bendradarbiavimas su valstybinėmis ir kitomis institucijomis turto ir  verslo vertinimą bei tuo užsiimančių įmonių veiklą reglamentuojančių norminių dokumentų sudarymo ir įgyvendinimo srityse, įstatymų ir kitų norminių aktų, liečiančių turto ir verslo vertinimą, pataisų projektų ruošimas ir jų įregistravimo inicijavimas;

4) metodinių priemonių, rekomendacijų, vadovėlių turtą ir verslą vertinančioms įmonėmsleidimas ir recenzavimas;

5) asociacijos duomenų bazės (bazių) sudarymas ir tvarkymas;

6) savo narių atstovavimas Lietuvos Respublikosvalstybinėse ir kitose institucijose;

7) bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, įregistruotomis Lietuvos Respublikoje;

8) bendradarbiavimas su kitų šalių bei tarptautinėmis organizacijomis, giminingomis Asociacijai, ir dalyvavimas jų veikloje;

9) asociacijos narių teisių ir interesų gynimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Asociacijos teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos teisės:

1) valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

2) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3) steigti įmones ir kitus juridinius asmenis. Jie steigiami ir veikia pagal atitinkamus Lietuvos respublikos įstatymus;

4) steigti visuomenės informavimo priemones;

5) jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

6) stoti į tarptautines organizacijas.

3.2. Asociacijos pareigos:

1) organizuoti turtą ir verslą vertinančių įmonių kvalifikacijos atestatų išdavimą;

2) nustatyta tvarka priimti sprendimus dėl kvalifikacijos atestato anuliavimo;

3) vykdyti turtą ir verslą vertinančių įmonių veiklos priežiūrą, užtikrinant vertinimo paslaugų kokybę;

4) organizuoti Asociacijos narių priėmimą ir pašalinimą;

5) tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asociacijos nariai. Jų teisės ir pareigos.

4.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, tyrintys galiojantį atestatą užsiimti turto ir verslo vertinimo veikla, pripažįstantys šiuos įstatus ir atitinkantys valdybos nustatytus reikalavimus.

4.2. Asociacijoje turi būti visų, o filiale – jam priklausančių narių sąrašas. Šie sąrašai yra vieši.

4.3. Asociacijos narys turi teisę:

1) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

2) gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

3) naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

4) ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo nutarimus bei valdybos ir administracijos vadovo sprendimus;

5) išstoti iš Asociacijos.

4.4. Asociacijos narys privalo:

1) laikytis Asociacijos įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų;

2) laiku mokėti nario mokestį;

3) teikti informaciją Asociacijos duomenų bazei (bazėms);

4) neplatinti informacijos, kuri Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu arba valdybos sprendimu pripažinta konfidencialia.

4.5. Asociacijos rėmėjais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, pareiškę norą jais būti ir teikti konsultacinę arba materialinę paramą.

5. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos

5.1. Asociacijos nariu gali tapti įstatų 4.1. straipsnyje numatyti juridiniai asmenys, pateikę reikalingus dokumentus. Nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 4/5 balsų dauguma.

5.2. Narių pareiškimai dėl išstojimo iš Asociacijos yra tenkinami valdybos sprendimu. Nariui, išstojusiam ar pašalintam iš Asociacijos, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, jis netenka jokių teisių į Asociacijos turtą.

5.3. Asociacijos nariai šalinami Asociacijos valdybos sprendimu, priimtu 4/5 balsų dauguma, jeigu:

1) pažeidžiami Asociacijos įstatai ar vidaus taisyklės;

2) laiku nesumokamas nario mokestis;

3) netenkama turto ir verslo vertinimo veiklos atestato.

5.4. Valdybos sprendimas dėl nario priėmimo ar pašalinimo iš Asociacijos gali būti skundžiamas Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui.

6. Asociacijos organai

Asociacijos organai yra:

1) visuotinis narių susirinkimas;

2) kolegialus valdymo organas – valdyba.

7. Visuotinis narių susirinkimas

7.1. Išimtinės susirinkimo teisės:

1) priimti, keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;

2) nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

3) nustatyti valdybos formavimo tvarką, rinkti jo narius bei pirmininką ir juos atšaukti;

4) nustatyti Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius bei mokėjimo tvarką;

5) steigti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti, likviduoti bei pertvarkyti Asociaciją;

6) nagrinėti skundus ir priimti nutarimus dėl valdybos sprendimų.

7.2. Susirinkimas turi būti šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 2/5 Asociacijos narių, valdyba jos priimtu sprendimu arba revizorius.

7.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą organizuoja valdyba, kurios pirmininkas raštu – registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai praneša kiekvienam Asociacijos nariui organizuojamo susirinkimo datą, vietą, jo darbotvarkės projektą.

7.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o nutarimams 7.1. straipsnio 1, 3, 5 ir 6 punktų klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų. Kiekvienas Asociacijos narys balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

7.5. jeigu susirinkime nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu ir ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

8. Valdyba ir administracijos vadovas

8.1. Asociacijos veiklai laikotarpiui tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja kolegialus valdymo organas – valdyba.

8.2. Valdybą sudaro penki nariai, kuriuos trejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas. Vienas iš valdybos narių visuotinio narių susirinkimo nutarimu paskiriamas jos pirmininku, kuris vadovauja valdybos darbui.

8.3. Valdyba:

1) vadovauja Asociacijos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų;

2) tvirtina Asociacijos biudžetą;

3) steigia Asociacijos padalinius ir tvirtina jų nuostatus;

4) nustato administracijos funkcijas, etatų skaičių;

5) pateikia visuotiniam narių susirinkimui svarstyti klausimus;

6) koordinuoja ir kontroliuoja Asociacijų padalinių ir administracijos veiklą;

7) disponuoja Asociacijos turtu, užtikrina jo apskaitą, apsaugą bei gausinimą.

8.4. Valdybos pirmininkas, esantis administracijos vadovu, vykdo šias funkcijas:

1) atstovauja Asociaciją teisme bei jos santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2) atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;

3) pasirašo darbo ir kitas sutartis bei dokumentus.

8.5. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, taip pat daugiau negu 1/2 valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 4/5 valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises.

8.6. Valdyba ir jo pirmininkas atsiskaito eiliniam, o reikalui esant ir neeiliniam Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui.

8.7. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracijos vadovas.

9. Asociacijos filialų steigimo bei likvidavimo tvarka

9.1. Filialas yra Asociacijos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintus nuostatus.

9.2. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

10. Asociacijos turtas ir pajamų šaltiniai

10.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš 10.2. straipsnyje nustatytų šaltinių lėšų.

10.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

1) narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

2) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

3) fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

4) palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

5) Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

6) kreditų įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

7) lėšos, gautos iš Asociacijos veiklos.

11. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė

11.1. Asociacijos finansinę veiklą periodiškai tikrina samdomas revizorius.

11.2.Revizorius privalo:

1) tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

2) visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

3) artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

4) visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

11.3. Asociacijos administracijos vadovas ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

11.4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

12. Asociacijos pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

12.1. Asociacija gali būti pertvarkoma, pakeičiant jos teisinę formą, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytos Asociacijos teises ir pareigas.

12.2. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti jungimo ir skaidymo būdu.

12.3. Reorganizuojant Asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius arba auditorius.

12.4. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.

12.5. Reorganizuotos asociacijos registruojamos įstatymų nustatyta tvarka.

12.6. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

1) visuotinio narių susirinkimo nutarimas;

2) Asociacijos narių skaičiaus sumažėjimas mažiau negu įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu visuotinis narių susirinkimas per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria Asociacijos reorganizuoti ar pertvarkyti;

3) teismo sprendimas likviduoti Asociaciją.

12.7. Valdymo organas ar institucija, nutarusi (nusprendusi) likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėjimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

12.8. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama respublikiniame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba skelbiama respublikiniame dienraštyje vieną kartą ir pranešama raštu visiems kreditoriams. Apie likvidavimą taip pat pranešama juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną.

12.9. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

12.10. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams. Jos nariams, jiems pageidaujant, gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.

 

Steigėjai:

UAB Korporacija „Matininkai“ prezidentas                                                           Kęstutis Kristinaitis

UAB „Lituka“ ir Ko direktorius                                                                                       Aidas Pikiotas

UAB „Marijampolės nekilnojamojo turto agentūra“ direktorius                  Vidmantas Andriuškevičius

UAB „VESTUS“ direktorius                                                                                         Vytautas šimanskis

UAB „Latmas“ direktorius                                                                                         Vigintas Leonavičius